Nu skapar vi en keramikverkstad!

DrejskivaVill du kunna arbeta med keramik när det passar dig? Lära dig och ta ansvar för hela processen, från skapande till färdigt alster, tillsammans med andra?

/Insamlingen är avslutad, läs mer här: https://www.uppsalamakerspace.se/2023/10/01/succe-for-keramiken/

Skapa en keramikverkstad på Uppsala Makerspace

Uppsala Makerspace vill skapa en keramikverkstad och genomför därför en insamlings-kampanj för att finansiera inköp av ugn, drejskiva och den utrustning som behövs för att arbeta med stengodslera.

Om Uppsala Makerspace

Uppsala Makerspace är en förening som vill ge Uppsalabor – unga som gamla – som är intresserade av skapande en plats att mötas, inspireras och hjälpa varandra i den kreativa processen. I våra lokaler i Ekeby bruk har vi verkstäder för trä, textil, elektronik, metall med tillhörande verktyg och nu vill vi addera en keramikverkstad! Labmedlemmar i Uppsala Makerspace (läs mer här om medlemskap) har tillgång till våra lokaler när det passar dem.

Bidra till insamlingen

För att komma igång med en keramikverkstad startar nu föreningen en insamling, en sk. crowdfunding-kampanj. Om kampanjen lyckas samla in 25 000 samt knyta an minst 20 nya medlemmar finns en grundplåt för att komma igång.

Så här går det till:
Vill du bidra till kampanjen?
Det gör du genom att swisha till 123 056 57 47. Märk betalningen med ”keramik”.
När du swishar vet vi att du avser att bli medlem i Uppsala Makerspace (om du inte redan är det). Gå samtidigt med i Uppsala Makerspace Slack och håll dig uppdaterad i kanalen #keramikverkstad.

Insamlingen pågår mellan juli och september. Efter det har föreningen sex månader på sig att realisera keramikverkstaden. Om insamlingen inte når upp till målet om 25 000 kronor, eller om vi av någon annan anledning inte lyckas skapa en keramikverkstad, kommer föreningen betala tillbaka ditt bidrag.

Varje månadsskifte juli-september kommer vi att uppdatera denna sida med hur mycket som hittills samlats in. Vi kommer inte publicera namn på de som bidragit.

Du kan också bidra till kampanjen genom att sprida denna sida i ditt kontaktnät. Sätt gärna upp en affisch på en anslagstavla där keramik-intresserade rör sig. Ladda ned den här (pdf).

Uppdateringar

230901
Under insamlingens två första månader har 21 personer bidragit med 10 600 kronor. Detta motsvarar 42% av insamlingens målsättning om 25 000 kr. Insamlingen har lett till uppskattningsvis 17 nya/blivande medlemmar till Uppsala makerspace!

230731
Under insamlingens första månad har sammanlagt 6900 kr. samlats in av totalt nio medlemmar/blivande medlemmar.
Detta motsvarar 27% av insamlingens målsättning om 25 000kr.

Utrustning

Detta är den utrustning vi i dagsläget siktar på att köpa in till verkstaden i en uppstartsfas:

  • Ugn Rohde 75 liter
  • 1 drejskiva Shimpo Whisper
  • Diverse mindre verktyg
  • Verkstadsinredning
  • Summa: 60 000 kr.

Dags att träffas!

Onsdagen 4 oktober kl. 18.30 är alla som vill arbeta i en blivande keramikverkstad på Uppsala makerspace välkomna! Hur har insamlingen gått? Vad är nästa steg?

En praktisk fixargrupp har skapats. Välkommen till Uppsala makerspace Slack i kanalen #keramikverkstad om du är intresserad av att delta i den.

Frågor?

Mejla till kansliet@uppsalamakerspace.se.

In English

Let’s create a pottery studio!

Do you want to be able to work with pottery when it suits you? Learn and take responsibility for the entire process, from start to finished product, together with others?

Create a  pottery studio at Uppsala Makerspace

Uppsala Makerspace wants to create a pottery studio and is therefore organizing a crowdfunding campaign to finance the purchase of a kiln, turntable and the equipment needed to work with stoneware.

About Uppsala Makerspace

Uppsala Makerspace is an association that wants to give the people of Uppsala – young and old – who are interested in making a place to meet, be inspired and help each other in their creative processes. In our space at Ekeby bruk we have workshops for wood, textile, electronics and metal and now we want to add a pottery studio! Lab members in Uppsala Makerspace (read more about membership here) have access to our premises 24/7.

Contribute to the campaign

To get started with a pottery studio, Uppsala Makerspace is hosting a crowdfunding campaign. If the campaign collects SEK 25,000 and adds at least 20 new members, we are ready to get started.

This is how it works:
Do you want to contribute to the campaign?
You do this by sending a SWISH to 123 056 57 47. Mark the payment with ”Keramik”.
When you do this, we know that you intend to become a member of Uppsala Makerspace (if you are not already). At the same time, join the Uppsala Makerspace Slack and stay updated in the channel #keramikverkstad.

The collection runs between July and September. After that, the association has six months to realize the pottery studio. If the collection does not reach the goal of SEK 25,000, or if we for some other reason do not succeed in creating a pottery studio, the association will repay your contribution.

Every month from July to September we will update this page with how much has been collected so far. We will not publish the names of those who contributed.

You can also contribute to the campaign by spreading this page in your contact network. You can download a poster (in swedish) by clicking here (pdf).

Equipment

This is the equipment we are currently aiming to purchase for the workshop in a start-up phase:

  • Oven Rohde 75 liters
  • 1 Shimpo Whisper turntable
  • Various smaller tools
  • Studio interior
  • Total: SEK 60,000.

Time to meet!

Wednesday 4 October at 18.30, everyone interested in the pottery studio is welcome to Uppsala Makerspace.

Questions?

Email to kansliet@uppsalamakerspace.se.